แบบทดสอบอาชีพใน Thailand 4.0

ข้อกำหนด

“มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” ให้บริการเว็บไซต์ Career Aspiration Test แก่บุคคลทั่วไปภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ หยุดให้บริการเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว โดยผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเรียกร้อง หรือโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น และมหาวิทยาลัยมีสิทธิแก้ไข เปลี่ยนระเบียบข้อยังคับในการใช้บริการเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ การที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับว่าจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์และสามารถใช้อ้างอิงได้ ผู้ใช้ บริการพึงต้องใช้วิจารณญาณในการนำไปใช้เป็นข้อมูลต่อไป และควรตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลอื่นเพื่อเปรียบเทียบกัน มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับ รองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยมหาวิทยาลัยหรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลมีความเหมาะสมสำหรับบุคคลทุกวัย ผู้ปกครองของผู้ใช้บริการที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะหรือของบุคคลด้อยความสามารถพึงต้องช่วยควบคุมดูแลและแนะนำตามสมควร มหาวิทยาลัยไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ไม่ว่าจะโดยมหาวิทยาลัย หรือโดยผู้ใช้บริการเป็นข้อมูลที่ไม่ละเมิดสิทธิใดๆ ไม่มีความเสี่ยงจากภัยคุกคามในรูปแบบใดๆ ผู้ใช้บริการพึงต้องรับความเสี่ยงจากการใช้บริการเองทั้งสิ้น หากการใช้ บริการเว็บไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดก็ตาม มหาวิทยาลัยไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนั้น ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยใช้ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและของเว็บไซต์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถป้องกันมิให้ถูกจารกรรมข้อมูล (hack) คัดลอก ลบแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูลและเว็บไซต์ได้ในระดับหนึ่ง ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบตนเอง ในกรณีที่ข้อมูลของผู้ใช้บริการ ถูกคัดลอกนำไปใช้ทำให้เกิดความเสียหาย โดยไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ จากมหาวิทยาลัย

ข้อสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์

บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดในเว็บไซต์ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร และเครื่องหมายการค้า ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธินำไปใช้เผยแพร่ ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการอื่นใดต่อสิทธิ์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย ในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์